La Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació participa actualment a un dels grups de treball que estan elaborant el Pla STEMcat, del Govern de la Generalitat, que té per objecte l’impuls de les vocacions científiques, tecnològiques, en enginyeria i matemàtiques per promoure un augment en l’interès per aquests estudis. L’acord del Govern estableix que el grup de treball  STEMcat ha d’elaborar el pla amb l’objectiu que aquest es pugui desplegar a les aules a partir del curs 2017-2018.

Aquest acord s’emmarca dins l’estratègia SmartCAT del Govern català, que s’ha reimpulsat recentment amb la inclusió de quatre nous àmbits d’actuació prioritaris entre els quals destaca la posada en marxa d’un programa per promoure les vocacions tecnològiques entre els joves, especialment entre les noies.

La creació del Pla STEMcat, juntament amb altres programes ja en marxa, dona compliment a objectius específics de les polítiques educatives incloses al Pla de Govern i a diferents articles de l’Estatut d’autonomia de Catalunya sobre l’obligació dels poders públics de promoure polítiques que afavoreixin l’emancipació dels joves i el seu accés al món laboral, que garanteixin el principi d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

Així mateix, el pla s’inscriu en els principis rectors de la Llei d’educació, entre els quals figura la capacitació cultural, científica i tècnica que permeti als alumnes la plena integració social i laboral  i la competència per a la utilització autònoma i creativa dels sistemes digitals.